લોગઇન

આપના બ્રાઉઝરમાં કુકીઝ અનેબલ્ડ હોવી જોઈએ Help with આપના બ્રાઉઝરમાં કુકીઝ અનેબલ્ડ હોવી જોઈએ
કેટલાક કોર્સીસમાં મહેમાન એક્સેસની પરવાનગી છે

વેબસાઇટમાં પ્રવેશ(લોગઇન)ની સૂચના

Please read following instructions carefully.

1. For registering at this site, please sign up here.

2. In order to save your initial time in accessing the course, we have enabled enrollment directly at courses using Paypal/Paytm

If you use this method, then after enrollment in the course, please contact 
bgd.bhakticourses@gmail.com for IDC courses and 
bhakticourses@gmail.com for Bhakti Shastri course 
for receiving your ID number.

3. If you have already signed up at bhakticourses.com site, then please contact bgd.bhakticourses@gmail.com for IDC courses and 
bhakticourses@gmail.com for Bhakti Shastri course 
for receiving your ID number.

4. For Gita Contest in any of the languages, there is no need to contact anyone.
Just Register, pay using PayPal/Paytm and you are ready to start.