એસાઇન્મેન્ટસ

Tile એસાઇન્મેન્ટસ નક્કી કરેલ તારીખ સબમિશન Grade
Lesson 25, Quiz 01, OBA 01 01 Open book assignment for NOI Preface and Text 1 - -
Quiz 03, OBA 02 02 Open book assignment for Text 2 and Text 3 - -
Lessons 34, 35; OBA 03 03 Open book assignment for NOI Text 4 and Text 5 - -
Lesson 37, OBA 04 04 Open book assignment for NOI Text 6 and Text 7 - -
Lesson 41, Quiz 06, OBA 05 05 Open book assignment for NOI Text 9 to Text 11 - -